Cà phê có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu

Cà phê có ảnh hưởng như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu.